Spory korporacyjne

Fundamentem każdej spółki – prywatnej czy publicznej – jest określony przez jej założycieli lub obecnych właścicieli nadrzędny cel (lub zbiór celów). Może on być sformalizowany, np. w dokumencie strategii, albo niesformalizowany. Stanowi on motor napędowy podejmowanych przez spółkę działań, np. stałe zwiększanie rynkowej wartości spółki i generowanie coraz wyższego zysku, przekładającego się na wysokość dywidendy dla jej akcjonariuszy albo udziałowców.

„Cel spółki” nie jest jednak tożsamy z „interesem spółki” i nie musi być zbieżny z interesami osób lub podmiotów z nią związanych. Zdarza się także, że interesy wszystkich interesariuszy spółki – np. akcjonariuszy mniejszościowych, przedstawicieli społeczności lokalnej, menedżerami lub pracownikami – nie pokrywają się z jej interesami.

Sprzeczność interesów bywa źródłem konfliktów, które określa się jako tzw. spory korporacyjne. Wspólnym mianownikiem sporów korporacyjnych jest to, że ich strony wykorzystują dostępne narzędzia do obrony bądź realizacji swoich interesów.

Różne oblicza sporu korporacyjnego

Źródłem i przedmiotem sporu korporacyjnego mogą być, np.:

Spory korporacyjne – zakres naszego wsparcia

W NOBILI PARTNERS zapewniamy właścicielom, udziałowcom (większościowym i mniejszościowym) oraz menedżerom spółki szerokie wsparcie w trakcie prowadzonych sporów korporacyjnych.

Łącząc kompetencje, pełnimy zarówno rolę strategicznych doradców – pracując w konsorcjach, jak i koordynując pracę doradców (np. kancelarii prawnych, firm audytorskich, agencji social media). Realizujemy również punktowe działania wspierające w ramach sporów, których liderami są inni doradcy (np. opracowanie i realizacja strategii komunikacji publicznej).

W ramach naszych usług z zakresu sporów korporacyjnych:

W sprawach wymagających działań na drodze sądowej albo wnikliwej opinii prawnej współpracujemy z renomowanymi kancelariami prawnymi, zatrudniającymi doświadczonych prawników procesowych i prawników posiadających szczegółową wiedzę w zakresie prawa spółek, prawa papierów wartościowych, prawa cywilnego i karnego.

Co zyskujesz na współpracy z nami?

– Kompletne i pogłębione podejście – wnikliwie analizujemy każdy przypadek (tło i istotę sporu, relacje pomiędzy jego uczestnikami), identyfikując szanse i zagrożenia w obszarach prawnym, finansowym i wizerunkowym.

– Pragmatyczne strategie działań i konkretne narzędzia uwzględniające specyfikę danego sporu, oczekiwania klienta i założone przez niego cele.

– Dbałość o reputację zaangażowanych w spór udziałowców, menedżerów i spółek na każdym etapie procesu.

– Bezpieczeństwo związane z prawidłowym wypełnianiem obowiązków prawnych lub informacyjnych (compliance), pozwalające uniknąć dotkliwych sankcji – w przypadku, gdy stroną sporu jest spółka publiczna bądź jej akcjonariusz.

Przeczytaj więcej o naszych usługach wspierających realizowanych w ramach sporów korporacyjnych: „Media relations”, „Social media”, „Komunikacja kryzysowa”, a także „Obowiązki informacyjne. Compliance”.

Powrót do: Doradztwo strategiczne
Jeśli jesteś zainteresowany raportami kwartalnymi spółek
to skontaktuj sie z nami: