Zrównoważony rozwój. ESG

Pomagamy rozwiązać kryzysy korporacyjne i reputacyjne

Zrównoważony rozwój to silny globalny trend (tzw. megatrend), który w wielu aspektach na nowo kształtuje gospodarkę i biznes. W dosłownym ujęciu oznacza rozwój (w tym gospodarczy) uwzględniający nie tylko teraźniejsze potrzeby, ale i dobrobyt przyszłych pokoleń.

Zrównoważony rozwój to też obecnie jeden z dominujących na świecie trendów determinujących podejście spółek do prowadzenia działalności, pozyskiwania kapitału i finansowania oraz osiągania celów biznesowych. W przypadku spółek bardzo często odnosimy się do ich działalności oraz ich wpływu na otoczenie z trzech perspektyw, łącznie określanych akronimem ESG: E – środowiskowej i klimatycznej, S – społecznej i pracowniczej i G – ładu korporacyjnego i organizacyjnej.

Dla polskich przedsiębiorców najbardziej namacalnym elementem związanym z trendem zrównoważonego rozwoju jest Europejski Zielony Ład (European Green Deal). To zbiór szeroko zakrojonych inicjatyw legislacyjnych, gospodarczych i społecznych, ogłoszony w grudniu 2019 r.

Ta strategia Unii Europejskiej na rzecz zrównoważonego wzrostu ma na celu przekształcenie naszego kontynentu w prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która do 2050 r. ma osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Co ważne dla firm, unijna „zielona strategia” to źródło coraz liczniejszych regulacji prawnych kształtujących warunki prowadzenia biznesu i jeden z głównych motorów napędowych wciąż postępującej zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Równolegle wiele polskich spółek odczuwa szybko rosnącą presję ze strony swoich partnerów biznesowych (odbiorców, dostawców) na branie coraz większej odpowiedzialności za wpływ ich modelu biznesowego na otoczenie. Trend ten bardzo silnie wpływa i będzie wpływał w najbliższej dekadzie na strategie spółek. A także na perspektywy biznesowego rozwoju – albo ich brak.

Zrównoważony rozwój. ESG – zakres naszego wsparcia

W NOBILI PARTNERS kompleksowo wspieramy spółki w zarządzaniu obszarem zrównoważonego rozwoju i projektami ESG. Nasze usługi obejmują zakres od opracowania strategii (bądź integracji z istniejącą strategią biznesową), przez jej wdrożenie, aż po finalne raportowanie zrealizowanych działań i osiągniętych wskaźników. Na każdym etapie zapewniamy profesjonalnie zorganizowany dialog oraz współpracę z kluczowymi interesariuszami spółki.

Ponadto – wraz ze sprawdzonymi partnerami – oferujemy spółkom pomoc w przygotowaniu się na wymogi instytucji finansowych związane z polityką zrównoważonego finansowania (sustainable finance), a także w liczeniu śladu węglowego i planowaniu jego redukcji.

Wybierz interesującą Cię usługę z kategorii Zrównoważony rozwój. ESG:

Zrównoważony rozwój: strategie i polityki dla obszarów ESG / CSR

Strategia jest podstawą długofalowego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. To jasny drogowskaz, pomagający zrealizować zamierzone cele. Obecnie równie ważne jest posiadanie strategii zrównoważonego rozwoju ...

Audyty ESG. Identyfikacja i zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Rosnące oczekiwania ze strony otoczenia i partnerów biznesowych oraz kolejne regulacje prawne wywierają coraz większą presję na przedsiębiorstwa, aby rozwijały się w sposób zrównoważony ...

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe, raporty CSR

Idea zrównoważonego rozwoju – zakładająca odpowiedzialność organizacji za otoczenie – coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w modelach biznesowych, strategiach i konkretnych działaniach firm ...

Wdrażanie zrównoważonego rozwoju

Wobec silnego trendu zrównoważonego rozwoju konieczne jest uwzględnianie w planach rozwoju wyzwań zewnętrznych – w tym skutków zmian klimatycznych oraz pakietu nowych regulacji prawnych związanych z wdrażaniem Europejskiego Zielonego Ładu (European Green Deal) ...

Zrównoważone finansowanie (sustainable finance)

Pojęcie „zrównoważone finansowanie” (ang. sustainable finance) odnosi się do uwzględniania kwestii ESG, tj. środowiskowych, społecznych i zarządczych, przy podejmowaniu decyzji przez instytucje finansowe – banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń ...

Redukcja śladu węglowego

Rosnąca presja regulacyjna, ale także ze strony otoczenia – partnerów biznesowych, instytucji kredytujących klientów czy społeczności lokalnych – powoduje, że coraz więcej firm musi liczyć swój ślad środowiskowy, oraz opracowywać i monitorować plany jego redukcji ...

Identyfikacja, badania potrzeb i komunikacja z interesariuszami. Mapy interesariuszy

W codziennym funkcjonowaniu spółka działa w oparciu o relacje z wieloma osobami, instytucjami i partnerami biznesowymi. Wywierają one na nią istotny wpływ lub pozostają pod wpływem jej działalności. To tzw. interesariusze ...

Jeśli jesteś zainteresowany zrównoważonym rozwojem/ESG
to skontaktuj sie z nami: