Zrównoważone finansowanie (sustainable finance)

Pojęcie „zrównoważone finansowanie” (ang. sustainable finance) odnosi się do uwzględniania kwestii ESG, tj. środowiskowych, społecznych i zarządczych, przy podejmowaniu decyzji przez instytucje finansowe – banki, fundusze inwestycyjne i emerytalne, zakłady ubezpieczeń. Zrównoważone finansowanie jest jednym z kluczowych elementów Europejskiego Zielonego Ładu – strategii mającej do 2050 r. przekształcić Unię Europejską w neutralną dla klimatu, odporną na zmianę klimatu, zasobooszczędną, konkurencyjną i sprawiedliwą gospodarkę.

Pakiet regulacji prawnych tworzących ramy dla zrównoważonego finansowania ma na celu ukierunkowanie przepływu kapitału w stronę firm prowadzących zrównoważoną działalność gospodarczą. Spółki działające w sposób zrównoważony (tj. spełniające określone kryteria) będą mogły liczyć na łatwiej dostępny i tańszy kapitał niż te, które prowadzą działalność np. wysokoemisyjną.

Zrównoważone finansowanie – zakres naszego wsparcia

W NOBILI PARTNERS:

Taksonomia (potoczna nazwa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje) definiuje szczegółowo, jaka działalność gospodarcza kwalifikuje się jako za zrównoważona środowiskowo. Aby mogła zostać tak określona, musi spełnić cztery warunki:

– wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych, tj.:

(1) łagodzenie zmian klimatu,

(2) adaptacja do zmian klimatu,

(3) zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich,

(4) przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym,

(5) zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola,

(6) ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów:

– nie wyrządza poważnych szkód dla żadnego z celów środowiskowych;

– jest prowadzona zgodnie z minimalnymi gwarancjami,

– spełnia techniczne kryteria kwalifikacji.

W oparciu o udostępnione przez spółkę dane analizujemy jej działalność operacyjną na podstawie kryteriów określonych w Taksonomii (w tym w rozporządzeniach delegowanych), aby możliwe było obliczenie, jaki odsetek ich przychodów, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych (OPEX) jest objęty i zgodny z Taksonomią. Ponadto w ramach tej usługi przygotowujemy treści wymagane przez prawo do umieszczenia w giełdowych raportach spółki.

W ramach dodatkowej usługi przygotujemy strategię zrównoważonego rozwoju (albo dokonamy audytu istniejącej). Opcjonalnie przygotowujemy także rekomendacje, których zastosowanie doprowadzi do zwiększenia stopnia dostosowania działalności operacyjnej spółki do kryteriów określonych w Taksonomii.

Coraz więcej instytucji finansowych przy podejmowaniu decyzji kredytowych lub inwestycyjnych bierze pod uwagę kryteria ESG. Głównym źródłem tych danych są raporty zrównoważonego rozwoju (niefinansowe) oraz dedykowane zakładki na stronach internetowych spółek. Niejednokrotnie instytucje te wymagają od spółki udostępnienia szeregu precyzyjnych danych i obszernych informacji dodatkowych.

W ramach tej usługi wspieramy spółki w opracowywaniu danych pod wymogi konkretnych instytucji i udzielaniu odpowiedzi na kwestionariusze dotyczące zagadnień ESG.

Dodatkowo oferujemy kompleksową usługę sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. W ramach tej usługi przygotowujemy i przebudowujemy dla spółek ich raporty, by ujawniane w nich informacje były dostosowane do oczekiwań ich interesariuszy – w tym instytucji finansowych (dowiedz się więcej).

Co zyskuje Twoja spółka na współpracy z nami?

– Profesjonalną analizę działalności operacyjnej spółki pod kątem zgodności z Taksonomią UE.

– Gotowe treści dot. działalności zrównoważonej środowiskowo do publikacji w raporcie rocznym.

– Wsparcie ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w tematyce zrównoważonego rozwoju, posiadających doświadczenie w pracy dla spółek z różnych branż.

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: