Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju. Oświadczenia i sprawozdania niefinansowe, raporty CSR

Idea zrównoważonego rozwoju – zakładająca odpowiedzialność organizacji za otoczenie – coraz częściej znajduje odzwierciedlenie w modelach biznesowych, strategiach i konkretnych działaniach firm. Nowe przepisy powodują, że szybko rośnie grono spółek prawnie zobligowanych do raportowania wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie oraz wpływu zmian w otoczeniu spółki (np. zmian klimatu) na jej działalność.

Głównymi odbiorcami informacji na temat zrównoważonego rozwoju spółek są partnerzy biznesowi, akcjonariusze lub udziałowcy, pracownicy, przedstawiciele instytucji finansowych (w tym banków oraz funduszy inwestycyjnych), analitycy, dziennikarze, a także partnerzy społeczni i członkowie lokalnych społeczności, w których działa spółka.

Kompletne i przejrzyście zaprezentowane informacje stanowią bardzo ważne źródło informacji zwłaszcza dla:

Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju – zakres naszego wsparcia

NOBILI PARTNERS od samego początku wspierało spółki w zakresu chodzenia w świat zrównoważonego raportowania. Czerpiąc z naszego ogromnego doświadczenia w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, współkształtowaliśmy dobre praktyki w obszarze raportowania niefinansowego. Część z nich została wyróżniona w raporcie Ministerstwa Finansów podsumowującym pierwsze doświadczenia spółek w tym zakresie.

Na bieżąco śledzimy rozwój przepisów z zakresu zrównoważonego rozwoju i przygotowujemy na ich wejście w życie raporty naszych klientów.

W NOBILI PARTNERS:

– oświadczenia i sprawozdania nt. informacji niefinansowych,

– raporty zrównoważonego rozwoju / ESG / CSR,

– raporty zintegrowane zgodne z wytycznymi IIRC (International Integrated Reporting Council).

Dzięki naszej ekspertyzie i zaangażowaniu odciążamy zespoły odpowiedzialne za raportowanie, uwalniając ich zasoby czasowe.

Raportowanie zrównoważonego rozwoju (niefinansowe)

Raportowanie zrównoważonego rozwoju to stosunkowo niedawny obowiązek informacyjny. Na polskie spółki został on nałożony od stycznia 2017 r. Po raz pierwszy raporty na temat informacji niefinansowych polskie spółki i grupy kapitałowe sporządziły wraz z raportem rocznym za 2017 rok – a nasz zespół był jednym z rynkowych liderów w zakresie usług świadczonych licznej grupie spółek w zakresie wypełniania nowych wymogów.

Oświadczenie (sprawozdanie) w sprawie informacji niefinansowych obejmuje co najmniej:

Obecnie raportowanie niefinansowe jest obowiązkowe dla wielu spółek giełdowych (publicznych) oraz niektórych spółek prywatnych (niepublicznych). Spółka bądź grupa kapitałowa sporządza oświadczenie na temat informacji niefinansowych, jeśli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok:

– zatrudniała ponad 500 osób (w przeliczeniu na pełne etaty) oraz

– przekroczyła określone progi w zakresie przychodów lub sumy bilansowej.

Spółki przygotowują się do raportowania zrównoważonego rozwoju (dyrektywa CSRD)

Unijna legislacja coraz intensywniej wdraża do porządku prawnego kolejne regulacje mające za zadanie uczynić gospodarkę UE bardziej zrównoważoną. Ten trend obejmuje także obszar raportowania, a dowodem na to są bardzo zaawansowane prace nad dyrektywą ws. raportowania przez przedsiębiorstwa zagadnień dotyczących zrównoważonego rozwoju – czyli dyrektywą CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive).

Co zmienia dyrektywa CSRD?

– od raportu za 2024 r. – tzw. jednostki zainteresowania publicznego, które do tej pory raportowały wg dyrektywy NFRD;

– od raportu za 2025 r. – pozostałe duże (przekraczające określone progi zatrudnienia – już od 250 pracowników – oraz przychodów i sumy bilansowej) spółki i grupy kapitałowe, zarówno notowane, jak i nienotowane na giełdzie;

– od raportu za 2026 r. – także małe i średnie spółki notowane na rynkach regulowanych, w tym spółki notowane na głównym rynku GPW, zatrudniające powyżej 10 pracowników.

Co zyskuje Twoja spółka na współpracy z nami?

– Rzetelnie przygotowanie raporty zrównoważonego rozwoju (niefinansowe), wyróżniające się nie tylko pełną zgodnością z aktualnymi wymogami prawnymi, ale także wysokim poziomem użyteczności dla ich odbiorców.

– Pewność uwzględnienia unijnych wytycznych (np. w zakresie zgłaszania informacji związanych z klimatem) oraz przyszłe wymogi prawne (w tym wynikające z Dyrektywy CSRD). Uważnie śledzimy unijne prace legislacyjne, aby nasi klienci byli przygotowani na nadchodzące zmiany.

– Zgodność z wybranymi standardami raportowania zrównoważonego rozwoju, np. GRI Standards lub SASB.

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: