Zrównoważony rozwój: strategie i polityki dla obszarów ESG / CSR

Strategia jest podstawą długofalowego rozwoju każdego przedsiębiorstwa. To jasny drogowskaz, pomagający zrealizować zamierzone cele. Obecnie równie ważne jest posiadanie strategii zrównoważonego rozwoju.

Przemyślana strategia dla tego obszaru realnie wesprze spółkę w rozwoju i umożliwi jej wykorzystanie szans wynikających z zielonej transformacji. Jednocześnie pozwoli zmniejszyć jej negatywny wpływ na otoczenie i skutecznie mitygować ryzyka niefinansowe.

Ważne dla organizacji – ale także jej interesariuszy – są polityki. To treściwe dokumenty określające ramy działań podejmowanych przez spółkę w danym obszarze, pokazujące, w jakim kierunku ona podąża, jakie są jej priorytety. To dlatego dla każdego z obszarów, który organizacja uznaje za istotny, powinna zostać przygotowana odrębna polityka.

Posiadanie strategii zrównoważonego rozwoju oraz polityk jest kluczem do efektywnych działań i optymalnego rozdysponowania zasobów spółki w planowaniu konkretnych programów i działań w obszarach ESG.

Strategie i polityki dla obszarów ESG / CSR – zakres naszego wsparcia

W NOBILI PARTNERS pomagamy spółkom rozwijać się w sposób zrównoważony. Poświęcamy wiele uwagi, aby dogłębnie poznać firmy, dla których pracujemy – ich biznes, kulturę i wartości organizacyjne, mocne i słabe strony, ambicje oraz plany. Analizujemy także ich konkurencję, kluczowych interesariuszy i najważniejsze zmiany zachodzące w ich otoczeniu rynkowym i regulacyjnym, identyfikując szanse oraz zagrożenia.

Na bazie pozyskanej w trakcie analiz oraz bezpośrednio od spółki wiedzy tworzymy kompleksowe strategie, obejmujące cele strategiczne i cele operacyjne (wraz miernikami). Projektujemy wewnętrzne systemy monitorowania i nadzoru nad realizacją strategii, a także możemy zająć się jej wdrożeniem (dowiedz się więcej).

Na bazie istniejących w spółce dokumentów, oczekiwań i realizowanych praktyk, oczekiwań interesariuszy, analizy otoczenia regulacyjnego i konkurencyjnego, a także zidentyfikowanych szans i ryzyk opracowujemy oraz aktualizujemy polityki dla wszystkich obszarów zrównoważonego rozwoju.

Przygotowujemy zarówno polityki wymagane przez Ustawę o rachunkowości (w odniesieniu do zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji), jak i regulujące inne obszary, np. polityki klimatyczne czy polityki informacyjne (wykorzystywane w relacjach inwestorskich i komunikacji korporacyjnej).

W ramach przygotowania strategii i polityk zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz zaangażowania społecznego (CSR) prowadzimy, na zlecenie spółki, dialog z jej interesariuszami (dowiedz się więcej).

Ponadto wspieramy spółki w kaskadowaniu polityk z poziomu jednostki dominującej na spółki zależne wchodzące w skład grupy kapitałowej. Audytujemy również istniejące polityki i strategie zrównoważonego rozwoju / CSR funkcjonujące w spółce i przygotowujemy propozycje ich modyfikacji (dowiedz się więcej).

Co zyskujesz na współpracy z nami?

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: