Audyty ESG. Identyfikacja i zarządzanie ryzykami niefinansowymi

Rosnące oczekiwania ze strony otoczenia i partnerów biznesowych oraz kolejne regulacje prawne wywierają coraz większą presję na przedsiębiorstwa, aby rozwijały się w sposób zrównoważony. Ten globalny trend bardzo mocno wpływa na praktycznie wszystkie aspekty funkcjonowania firm, zachowanie przez nie konkurencyjności oraz ich perspektywy rozwoju.

Wzrost znaczenia ESG znajduje swoje odzwierciedlenie nie tylko w kolejnych przepisach i opracowywanych standardach branżowych, ale także we wzmożonym zainteresowaniu ze strony instytucji nadzorczych (np. Komisji Nadzoru Finansowego) oraz finansowych (w tym banków i ubezpieczycieli).

Rosnące zainteresowanie tematami zrównoważonego rozwoju wśród szerokiego grona interesariuszy sprawia, że coraz ważniejsza staje się potrzeba zewnętrznej, niezależnej weryfikacji danych i informacji przedstawianych przez spółki. To ważne nie tylko w kontekście prawidłowego wypełnienia obowiązków wymaganych przez prawo. Dobrze opracowany system raportowania pozwoli z łatwością przejść choćby przez audyty ESG, coraz częściej przeprowadzane przez partnerów biznesowych polskich przedsiębiorstw, np. kluczowych odbiorców. Pozwala on także wykluczyć ryzyko roszczeń prawnych związanych z zarzutem greenwashingu (tzw. ekościemy).

Audyty ESG dla obszaru raportowania i sprawozdawczości niefinansowej

Nasze usługi audytu systemu raportowania ESG i samych raportów pozwalają uzyskać rzetelną i kompleksową ocenę dotychczasowego raportowania zrównoważonego rozwoju (niefinansowego) – od analizy procesu identyfikowania i zbierania danych nt. kluczowych aspektów działalności, aż po istotność, kompletność i użyteczność publikowanych danych i informacji.

– ESRS (czyli European Sustainability Reporting Standard tworzonymi na potrzeby nowej dyrektywy CSRD ws. raportowania zrównoważonego rozwoju – na bazie najaktualniejszych projektów bądź przyjętych przez Komisję Europejską aktów delegowanych),

– GRI Standards,

– SASB Standards.

Audyty ESG dla obszaru strategii oraz realizowanych działań

Korzystając z naszych kompetencji w zakresie doradztwa strategicznego i komunikacji dodatkowo audytujemy i opiniujemy strategie, programy oraz działania z zakresu zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Co zyskujesz na współpracy z nami?

– Gwarancję zgodności raportów z obowiązującymi przepisami prawa (Ustawą o rachunkowości czy dyrektywą CSRD) oraz rynkowymi standardami w zakresie sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju (GRI, SASB).

– Niezależną weryfikację całego procesu raportowania oraz ujawnianych danych z zakresu zrównoważonego rozwoju (ESG), która podniesie poziom zaufania do raportów spółki wśród jej interesariuszy oraz pozwoli się przygotować do atestacji prowadzonych przez firmy audytorskie (np. w zakresie GRI Standards).

– Wiedzę na temat mocnych i słabych punktów organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju (ESG) oraz profesjonalne rekomendacje w zakresie wdrożeń w tym zakresie, które umożliwią organizacji dostosowanie się do potrzeb i oczekiwań interesariuszy, np. opracowania strategii zrównoważonego rozwoju (dowiedz się więcej).

– Zmniejszenie ryzyka operacyjnego i reputacyjnego: uniknięcie utraty klientów lub partnerów biznesowych czy niepozyskanie polisy ubezpieczeniowej, kredytu bankowego albo innego zewnętrznego finansowania.

Powrót do: Zrównoważony rozwój. ESG
Jeśli jesteś zainteresowany doradztwem strategicznym
to skontaktuj sie z nami: