Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez NOBILI PARTNERS Sp. z o.o.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000435799, numer NIP 5252539089, e-mail: kontakt@nobili.pl (dalej jako: NOBILI lub Administrator). NOBILI szanuje prywatność osób, których dane osobowe przetwarza oraz dokłada wszelkich starań w zakresie właściwego zabezpieczenia tych danych i zapewnienia im poufności z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „RODO” oraz przepisów Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

Skąd mamy Państwa dane osobowe?

Dane osobowe pozyskaliśmy:
1. bezpośrednio od Państwa (przykładowo: w związku ze spotkaniem, udziałem w konferencji, innymi spotkaniami o charakterze biznesowym, za pośrednictwem naszej strony internetowej, poprzez kontakt za pośrednictwem naszych profili w mediach społecznościowych lub w wyniku zawartej umowy lub dążenia do zawarcia umowy),
2. ze źródeł publicznie dostępnych (przykładowo: z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, raportów bieżących i okresowych spółek publicznych, stron internetowych, mediów społecznościowych lub innych podobnych źródeł),
3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z NOBILI, który udostępnił Państwa dane
osobowe.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

NOBILI przetwarza następujące kategorie danych osobowych:
1. dane kontaktowe (przykładowo: imię i nazwisko, tytuł grzecznościowy, adresy korespondencyjne, nr telefonów, e-mail, adresy stron www, nazwa firmy, stanowisko),
2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby przedstawienia oferty, zawarcia umowy, wykonania usługi i dokonania rozliczeń podatkowych, w tym wystawienia faktury (przykładowo: nr i seria dowodu osobistego, NIP, PESEL),
3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług NOBILI (np. informacja o usługach NOBILI, z których korzystali Państwo wcześniej, profil i obszar Państwa działalności),
4. informacje zebrane poprzez pliki cookies.

Co dokładnie oznacza przetwarzanie danych osobowych pozyskanych poprzez pliki cookies?

Plik cookie to mały fragment danych (plik tekstowy), który pozwala NOBILI gromadzić informacje związane z Tobą i Twoim urządzeniem w momencie, gdy odwiedzasz jedną z naszych witryn internetowych. Dzięki nim zapamiętamy np. preferencje językowe, dane logowania, ustalimy liczbę użytkowników odwiedzających nasze witryny i częstotliwość tych odwiedzin. Pliki cookie wykorzystywane przez NOBILI nazywane są plikami cookie „pierwszej strony”. Używamy również plików cookie stron trzecich – które są plikami pochodzącymi od innych podmiotów – w naszych działaniach reklamowych i marketingowych. Na podstawie art. 6 (1) f) RODO używamy „sesyjnych plików cookie” w celu zoptymalizowania naszego portalu i zapewnienia  użytkownikom szybkiego, wygodnego i niezakłóconego korzystania z niego. Te pliki cookie są zapisywane tylko na czas Twojej  wizyty na jednej z naszych stron internetowych. Są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Ponadto używamy „trwałych plików cookie”, które służą do gromadzenia informacji o użytkownikach, którzy często odwiedzają daną witrynę. Korzystając z plików cookie, chcemy służyć lepszą radą i móc prezentować spersonalizowane treści dla użytkownika. W ten sposób, w miarę możliwości, po kilku wizytach możemy bardziej dopasować się do Twoich oczekiwań.  Pliki cookies wykorzystujemy w celu:
a) dostosowania zawartości stron internetowych NOBILI do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych (w tym zwiększenia ich wydajności) w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika stron internetowych NOBILI i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy stron internetowych NOBILI korzystają z nich, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymania sesji użytkownika stron internetowych NOBILI (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
d) nawigowania po stronach internetowych NOBILI;
e) działań promocyjnych i marketingowych (w tym reklamy behawioralne). Na stronach internetowych NOBILI stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
a) „sesyjne” (session cookies) to znaczy pliki tymczasowe, które przechowywane są na Twoim komputerze do czasu wylogowania/ opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej);
b) „stałe” (persistent cookies). to znaczy pliki cookies przechowywane są w Twoim komputerze przez czas określony w parametrach danego pliku lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron internetowych NOBILI: bez tych plików nie można poruszać się po witrynie ani korzystać z jej funkcji. Bez nich nie możemy świadczyć usług, o które prosisz. Jak określono powyżej stosowanie niezbędnych plików cookies opiera się na art. 6 (1) f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega m.in. na umożliwieniu nawigacji na stronie, pomocy rejestracji na nasze wydarzenia, zapamiętywaniu ustawień logowania, przekazywaniu opinii;
b) funkcjonalne pliki cookies zapamiętujące wybrane przez użytkownika ustawienia i personalizacje, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiar czcionki, wygląd strony internetowej itp.;
c) analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na stronie internetowej NOBILI. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumienia jak użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu internetowego. Informacje zbierane przez te pliki cookies są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez NOBILI i jego partnerów NOBILI;
d) wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych NOBILI;
e) reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań w ramach stron internetowych NOBILI oraz poza nimi. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań;
f) pliki cookie mediów społecznościowych, ustawiane przez szereg usług mediów społecznościowych, które zostały dodane do witryny, aby umożliwić użytkownikom dzielenie się naszą zawartością z przyjaciółmi i sieciami.

W jakim celu będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów / celach:
1. udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie, w tym jeśli zapytanie dotyczy usług, produktów lub oferty w celu dostarczenia treści mogącej stanowić marketing.
2. (w zależności od wyrażonej zgody Państwa) marketingowych:
a. z wykorzystaniem poczty elektronicznej lub sms,
b. z wykorzystaniem połączeń głosowych
3. realizacji działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z NOBILI,
4. zawarcia i wykonania umowy, którą zawarli Państwo z NOBILI,
5. wykonania umowy zawartej z NOBILI na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot,
6. nawiązania współpracy handlowej lub zainteresowania ofertą NOBILI z wykorzystaniem dedykowanych kanałów społecznościowych i online-owych,
7. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na NOBILI, np. wystawienia faktury lub rachunku,
8. kontaktowych, w tym w celu nawiązania kontaktu biznesowego w ramach pozyskiwania danych ze źródeł ogólnodostępnych oraz w celach dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie celów opisanych w pkt 3, 4 i 5 opisanych powyżej, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. W zakresie pkt 1, 2 i 7 opisanych powyżej podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, ale jest niezbędne do realizacji wskazanych celów. W zakresie pkt 6 i 8 podanie danych jest uzasadnione właściwymi przepisami (np. ustawy o rachunkowości, Kodeksu pracy  lub Kodeksu cywilnego). W tym przypadku podanie danych jest obowiązkowe.

Na jakiej podstawie będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest, w zależności od wykonywanych czynności:
1. w przypadku gdy odpowiadamy na zapytanie związane z naszą ofertą, produktami lub usługami przetwarzamy dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu NOBILI polegającego na komunikacji z potencjalnymi klientami i klientami, przedstawianiu swojej oferty, w tym marketingu produktów i usług własnych i budowaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
2. w przypadku działań marketingowych kierowanych za pomocą środków komunikacji na odległość w zależności od wyrażonej zgody:
a) prowadzonych poprzez email/sms na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na skorzystaniu z uprawnienia przesłania zamówionej w oparciu o wyrażoną zgodę na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną,
b) prowadzonych poprzez połączenia głosowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na skorzystaniu z uprawnienia użycia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;
3. prawnie uzasadniony interes NOBILI polegający na prawie do kontaktu z osobami, które są dedykowane do wykonywania i realizacji zawartych umów oraz kontaktu w celu podjęcia niezbędnych czynności przed zawarciem umowy oraz prawie do dochodzenia przez NOBILI roszczeń i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
4. prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na wyszukiwaniu potencjalnych klientów i partnerów biznesowych i komunikowaniu się w celach handlowych z osobami fizycznymi.
5. wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na NOBILI wynikających z przepisów prawa – w szczególności obowiązków podatkowych i rachunkowych (np. wystawienie i rozliczenie faktury) (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
6. zawarcie i wykonanie umowy z NOBILI oraz podjęcie czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
7. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych podstawą prawną jest Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jak cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych?

W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną NOBILI w związku z przetwarzaniem danych osobowych, czego skutkiem będzie zaprzestanie dalszego przetwarzania danych przez NOBILI w celach, w których uprzednio przetwarzanie opierało się na zgodzie. W tym celu wystarczy wysłać e-mail lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane w niniejszej klauzuli dane kontaktowe NOBILI. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez NOBILI jest legalne.

Kiedy i komu możemy przekazać dane osobowe, a komu na pewno ich nie przekażemy?

Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego poza Europejski Obszar Gospodarczy. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi NOBILI współpracuje. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz („Partnerzy NOBILI”). W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Odbiorcami danych osobowych są też wszystkie podmioty, które świadczą usługi na rzecz NOBILI i którym przekazanie tych danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych: nasza obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa prawna, obsługa pocztowo-kurierska, obsługa w zakresie tłumaczeń, grafiki, druku i organizacji spotkań oraz wszelcy inni  współpracownicy NOBILI. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy. Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo wiedzieć z kim aktualnie współpracujemy.

Jakie prawa przysługują Państwu w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez NOBILI?

Mają Państwo prawo do żądania od NOBILI dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszalności danych. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług NOBILI mogą Państwo wnieść sprzeciw.
Przysługuje Państwu w określonych sytuacjach prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – co zostało opisane we wcześniejszej części klauzuli.

Do kiedy będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe będą przetwarzane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z NOBILI, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić NOBILI i jakie mogą być podnoszone wobec NOBILI. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
administratora, w związku z prowadzeniem marketingu bezpośredniego swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu. Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego
obowiązku, najczęściej określonego przepisami prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.
Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w związku z zawartą na Państwa rzecz umową z NOBILI – np. do celów kontaktu ze wskazanymi do realizacji umowy osobami, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez NOBILI?

Przysługuje Państwu prawo skargi na przetwarzanie danych osobowych przez NOBILI. Obecnie takie skargi kierować można do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?

Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, niemniej jednak będziemy mogli korzystać z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych).

Jak skontaktować się z Administratorem?

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem:
– adresu e-mail: kontakt@nobili.pl
– adresu korespondencyjnego: NOBILI PARTNERS Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa